Share this page

Prof. Dr. Lejla Smajlović

Od izbora u zvanje docenta 2003. godine do danas sam kao predavač bila angažirana na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

i to na predmetima Realna analiza, Kompleksna Analiza, Kompleksna analiza II, Diferencijalna geometrija, Elementarna teorija brojeva, Vjerovatnoća i statistika, Uvod u finansijsku matematiku, Brojevi i polinomi i Uvod u realnu analizu sa primjenama na I ciklusu studija, predmetima Realna analiza sa primjenama, Osnovi teorije brojeva, Teorija brojeva, Stohastički procesi, Algebarska teorija brojeva na II ciklusu studija i predmetu Analitička teorija brojeva na postdiplomskom studiju. Na III ciklusu studija na Odsjeku za matematiku sam predavala predmet Analitička teorija brojeva.

Vodila sam i Istraživački seminar iz Teorije brojeva, na postdiplomskom studiju matematike, na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo, 2005. godine.

U zvanje redovni profesor za predmete „Kompleksna analiza“ (na Odsjeku za matematiku) i „Uvod u matematiku“ (na odsjeku za Fiziku) Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo sam izabrana

05.07.2013. godine,.

Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu angažirana sam kao predavač na predmetu Matematika za ekonomiste. Predmet Poslovna matematika/Matematika za menadžere sam predavala na Ekonomskom fakultetu u Mostaru u periodu od 2007/08 do 2009/10 akademske godine.

Zajedno sa prof. dr. Antonom Deitmarom sa Univerziteta u Tibingenu (Njemačka), u okviru projekta DAAD Center of excellence for applications of Mathematics in SE Europe, držala sam predavanja (na engleskom jeziku) na Intenzivnom kursu iz teorije brojeva i primjena („Intensive course in Number theory and applications“), za studente postdiplomskog i doktorskog studija matematike, u periodu od 16. do 25. maja 2007. godine.

Održala sam istraživački seminar „On the distribution of zeros of the derivative of the Selberg zeta function“ iz Aritmetičke geometrije za studente doktorskog studija na Humboldt univerzitetu u Berlinu u februaru 2011. godine. Od 14. do 19. juna 2013. sam održala seminar „On Maass forms and modular forms on certain moonshine groups“ na istom univerzitetu.

Na poziv University of Bristol održala sam seminar iz matematičke fizike „On the wave representation of hyperbolic and elliptic Eisenstein series“ u martu 2013. godine.

SHARE